Retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed, ved DMJX

 1. Baggrund, genstandsfelt og definitioner
  ”Den danske kodeks for integritet i forskning”1, danner rammen for de danske forskningsinstitutioners forskningspraksis. Kodeksen understreger, at for at sikre høj integritet i forskningen bør såvel ledelse som medarbejdere være opmærksomme på deres ansvar for at håndtere mistanker om tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed.

  Ligeledes har alle, som er involveret i forskningen, ansvaret for at sikre at velbegrundede mistanker om tvivlsom forskningspraksis bliver fremlagt i god tro og håndteret korrekt.

  Indeværende retningslinjer er en operationalisering af ”Politik for ansvarlig forskning ved DMJX” og opstiller retningslinjer for behandling af sager vedrørende mistanke om tvivlsom forsknings- praksis, herunder videnskabelig uredelighed, ved DMJX. Retningslinjerne er derfor gældende for alle ledere og medarbejdere på DMJX. Yderligere omhandler retningslinjerne alle, som publicerer ved, eller affilieres med, DMJX.

  Med indførelsen af ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v”, defineres videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis2.

  Videnskabelig uredelighed: 1) Fabrikering, 2) forfalskning og 3) plagiering, som er begået forsæt- ligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

  • Ad 1) Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
  • Ad 2) Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer samt ændring eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.
  • Ad 3) Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.

  Tvivlsom forskningspraksis: Brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i ”Den danske kodeks for integritet i forskning” samt andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.

  Det er således Lovens definitioner, som finder anvendelse, i DMJXs behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed.

2. ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, Uddannelses- og forskningsministeriet, november 2014”
3. Lov om videnskabelig uredelighed m.v” af 26.04.2017; §3

Derudover defineres følgende i indeværende retningslinjer:

 • Anklager. Anklager, er den person, som retter henvendelse vedrørende mistanke om tvivlsom forskningspraksis til Udvalget for ansvarlig forskningspraksis ved DMJX. Det efterstræbes jf. nedenstående punkt 3, at Anklagers identitet ikke er anonym.
 • Anklagede. Anklagede, er den eller de medarbejdere m.v., hvis arbejde anklagen omhandler. Anklagede informeres af Chefen for Forskning og Udvikling, når denne modtager en mistanke eller anklage rettet mod Anklagede. Anklagede høres i forbindelse med selve sagsbehandlingen jf. nedenstående sagsbehandlingsprocedure. (Næste side)
 1. Sagsbehandlingsprocedure
  (forenklet model)

”Politik om ansvarlig forskning ved DMJX” præciserer, at det er muligt at søge fortrolig rådgivning om ansvarlig forskningspraksis hos den udpegede rådgiver for ansvarlig forskningspraksis.3 Yderli- gere skærper politikken dog, at ”I tilfælde, hvor der er en konkret viden eller mistanke om, at der sker brud på institutionens politik for ansvarlig forskningspraksis, er der pligt til at videreformidle dette, således at sagen kan undersøges.”4

Alle henvendelser vedrørende konkret mistanke om tvivlsom forskningspraksis eller videnskabe- lig uredelighed på DMJX sendes til sekretæren for Udvalget for ansvarlig forskningspraksis ved DMJX via postkassen forskningspraksis@dmjx.dk. Alle henvendelser hertil medfører oprettelse af en sag. I tilfælde af, at anklagerne omfatter Chefen for Forskning og Udviklings forskningsarbejde, overgår sagsbehandlingen til rektor.

På baggrund af henvendelsen behandler DMJXs udvalg for ansvarlig forskningspraksis denne. Udvalget foretager en indledende undersøgelse, som har til formål at afklare, hvorvidt mistanken kan afvises som åbenlys grundløs eller ej. Vurderingen beror på den fremsendte dokumentation.

Hvis udvalget vurderer, at der er tale om en grundløs mistanke, indstiller udvalget, at sagen afsluttes. Såfremt Chefen for Forskning og Udvikling kan tiltræde denne indstilling, afsluttes sagen uden yderligere behandling.

Hvis Chefen for Forskning og Udvikling derimod ikke kan tiltræde udvalgets indstilling, sendes sagen tilbage i udvalget, som med inddragelse af relevante fagpersoner foretager en udvidet undersøgelse af sagen.

Hvis det nedsatte udvalg ikke kan afvise mistanken som grundløs, gennemføres en udvidet undersøgelse i udvalget med inddragelse af relevante fagpersoner for det pågældende område.

 1. ”Politik for ansvarlig forskning ved DMJX”, 2017, afsnit 5 ”Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis”. Rådgiverens navn og kontaktoplysninger fremgår af DMJX.dk
 2. ”Politik for ansvarlig forskning ved DMJX”, 2017, afsnit 6 ”Håndtering af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis og videnskabelig uredelighed”

Efter udvalgets udvidede undersøgelse, udarbejder udvalget en begrundet indstilling til Rektor, hvoraf det fremgår, hvorvidt udvalget finder, at der er tale om tvivlsom forskningspraksis, herunder om der er begrundet mistanke for videnskabelig uredelighed.

På baggrund af indstillingen, træffer Rektor afgørelse om, hvorvidt der er tale om tvivlsom forskningspraksis. Herefter fastsættes evt. disciplinære foranstaltninger jf. punkt 3.

Ved begrundet mistanke om videnskabelig uredelighed er DMJX jf. ”Lov om videnskabelig urede- lighed m.v.” forpligtet til at anmelde sagen til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed senest tre måneder efter modtagelsen af anmeldelsen. Sagen vil herefter overgå til Nævnet for Videnskabe- lig Uredelighed til videre behandling og afgørelse.

2.1 Anonyme anklager
I alle sager vedrørende mistanke om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed gennemføres en indledende behandling i det nedsatte udvalg. Dette gælder også, selvom mis- tanken er fremsat anonymt, hvorved forstås, at anmeldelsen er indgivet på en måde, så instituti- onen ikke er bekendt med anmelderens identitet. Som udgangspunkt vil sager fremsat af en anonym anklager ikke blive viderebehandlet efter den indledende behandling, med mindre ud- valget finder, at der er tale om særlige forhold, knyttet til den fremsendte dokumentation, som kan begrunde en udvidet behandling af sagen.

At viderebehandling af anonyme anklager, i udgangspunktet ikke finder sted, sker ud fra et ønske om at begrænse anonyme grundløse anklager.

2.2 Partshøring af de involverede parter
Når en henvendelse modtages af Chefen for Forskning og Udvikling, kvitterer denne for modtagelsen. Anklager anmodes samtidig om at behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling.

Henvendelsen sendes i den foreliggende form til Anklagede, der orienteres om sagsbehandlings- proceduren og anmodes om at behandle sagen fortroligt, så længe den er under behandling. An- klagede anmodes samtidig om at afgive sine kommentarer til klagen, indenfor en given tidsfrist.

Høringsprocedurens nærmere omfang afgøres af det nedsatte udvalg alt efter behovet i den konkrete sag.

 1. Afgørelser og disciplinære foranstaltninger
  Indeværende retningslinjer fastlægger, at afgørelser vedrørende tvivlsom forskningspraksis træf- fes af Chefen for Forskning og Udvikling.

  Brud på ansvarlig forskningspraksis kan have ansættelsesretlige konsekvenser for den eller de pågældende medarbejdere.

I sager hvor Chefen for Forskning og Udvikling vurderer, at der er tale om tvivlsom forskningspraksis er rektor ansvarlig for sanktioner i forhold til den pågældende medarbejder. Dette ansvar kan uddelegeres. Fastsættelse af disciplinær foranstaltning vil ske i henhold DMJXs retningslinje for iværksættelse af disciplinære foranstaltninger, der udarbejdes af HR & Personale.

I sager, som overdrages til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, træffer rektor nærmere foran- staltninger for, hvorledes Anklagede skal forholde sig, indtil Nævnets afgørelse. Nævnets afgørel- ser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.5

 1. Ikrafttrædelse
  ”Retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed, ved DMJX” træder i kraft 01.12.2021

5. ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v” af 26.04.2017; §18