Politik for ansvarlig forskning ved DMJX

 1. Forord
  Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) ønsker den højeste kvalitet og troværdighed i alle institutionens forskningsaktiviteter med respekt for forskningsfrihed og med en levende, åben og kritisk videnskabelig diskussion.

  Med dette afsæt har DMJX udarbejdet indeværende politik for ansvarlig forskningspraksis. Formålet med politikken er at:

  • fremme god videnskabelig praksis
  • forebygge tvivlsom forskningspraksis opstået på baggrund af manglende viden eller kend- skab til gældende regler om god videnskabelig praksis.

  Politikken tager afsæt i ”Den danske kodeks for integritet i forskning”1, som tager udgangspunkt i en række internationale erklæringer og principper for forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis. 2 DMJX har i september 2017 tilsluttet sig kodeksen.

  Yderligere adresserer politikken de institutionsforpligtelser, som er indeholdt i ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v.” af 26. april 2017, hvor der både er en forpligtelse til at kunne håndtere anmeldelser om videnskabelig uredelighed og at kunne behandle mistanker om tvivlsom forskningspraksis.

  Dette indebærer, at DMJX har:

  • klare standarder for ansvarlig forskningspraksis.
  • undervisning i ansvarlig forskningspraksis.
  • rådgivning i ansvarlig forskningspraksis.
  • klare regler og procedurer for institutionens håndtering af mistanke om videnskabelig uredelighed og anden tvivlsom forskningspraksis.

  Politikken omfatter alle medarbejdere og ledere, som bedriver, og er involveret i, forskning ved DMJX. Det forventes, at alle der bedriver, og er involveret i, forskning ved DMJX, integrerer politikken, som en naturlig del af deres forskningsarbejde. Derudover skal øvrig national lovgivning og anmeldelsesforpligtelser overholdes (eksempelvis Persondataloven).

  Det er DMJXs mål, at politikken favner alle uddannelsesområder, og at der er en fælles forståelse for ansvarlig forskningspraksis, herunder hvad der defineres som videnskabelig uredelighed.

1 ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, Uddannelses- og forskningsministeriet, november 2014
2 1) The European Code of Conduct for Research Integrity, European Science Foundation & All European Academies (ESF, ALLEA). 2) Singapore Statement on Research Integrity. 3)Montreal Statement on Research Integrity in Cross-boundary

Politikken understøttes af ”Retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed, ved DMJX.”

 1. Principper for forskning på DMJX
  Alle, der bedriver og er involveret i forskning på DMJX, skal efterleve de basale principper, der ligger til grund for al forskning. Det drejer sig blandt andet om principper såsom ærlighed, ansvarlighed, pålidelighed, objektivitet, upartiskhed, fairness, åbenhed og ansvarlig omgang med betroede ressourcer.

  ”Den danske kodeks for integritet i forskning” anbefaler at følgende tre principper alle bør indgå i forskningens faser3:

  • Ærlighed
  • Gennemsigtighed
  • Ansvarlighed

  Disse tre principper tiltræder DMJX, hvorfor det forventes at al forskning på DMJX udføres ærligt, gennemsigtigt og ansvarligt.

 2. Standarder for ansvarlig forskningspraksis
  Tydelige standarder for ansvarlig forskningspraksis på DMJX skal støtte den enkelte medarbejder i at igangsætte, gennemføre og afslutte et forskningsprojekt gennemskueligt og troværdigt.

  DMJX har tilsluttet sig den Den danske kodeks for integritet i forskning, som indeholder fælles standarder for ansvarlig forskningspraksis inden for de enkelte dele af forskningsprocessen:

  • Planlægning og udførelse.
  • Datahåndtering.
  • Publicering og formidling.
  • Forfatterskab.
  • Forskningssamarbejde
  • Interessekonflikter.
  Hver af disse standarder vil blive udfoldet nedenfor.

3.1 Planlægning og udførelse
Ansvarlig planlægning og udførelse af forskning er inden for alle fagområder med til at sikre transparent og troværdig forskning.

 1. ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, Uddannelses- og forskningsministeriet, november 2014

På DMJX skal den enkelte medarbejder redegøre for design og gennemførelse af den planlagte forskning i en forskningsstrategi, plan eller protokol i henhold til gældende praksis inden for de enkelte fagdiscipliner.

Det er DMJXs ansvar, at der på alle fagområder foreligger forskrifter for håndtering af forsknings- planer og protokoller og ændringer heri, samt procedurer for, hvordan der indhentes eventuelle nødvendige godkendelser og tilladelser til forskningsaktiviteterne.

Alle anmeldelsesforpligtelser omkring samarbejdsaftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere skal godkendes af chefen for Forskning og Udvikling.

3.2 Datahåndtering
Ansvarlig indsamling, håndtering og opbevaring af forskningsdata er inden for alle fagområder med til at sikre transparent og troværdig forskning.

For forskning udført på DMJX:

• Skal alt primært materiale og data fra forskning, der foregår ved DMJX, i udgangspunktet opbevares på DMJX, der stiller servere, arkiver og lignende til rådighed.
• Skal alle forsøgsprotokoller, planer og strategier for forsøg/undersøgelse, noter, laborato- riebøger, data og primært materiale opbevares i 5 år efter afslutning, medmindre dette er i konflikt med anden lovgivning eller fagstandard, og der skal være åben adgang til materia- let, medmindre dette er i konflikt med anden regulering (eksempelvis Persondataloven).
• Skal forskningsdata og andet primært forskningsmateriale fra DMJX bortskaffes på en be- tryggende og sikker måde under iagttagelse af eventuelle etiske overvejelser.

Det er DMJXs ansvar, at der er forskrifter for opbevaring og håndtering af data, hvilket er indeholdt i DMJXs informationssikkerhedspolitik.

3.3 Publicering og formidling
Publicering og anden kommunikation er en afgørende forudsætning for at gennemgå, evaluere og diskutere de opnåede forskningsresultater. Denne formidling skal være ærlig, klar og præcis.

På DMJX skal alle, der bedriver eller er involveret i forskningsaktiviteter leve op til deres pligt og ansvar i henhold til ”Den danske kodeks for integritet i forskning” til at formidle deres forskning og forskningsresultater ved åbent og ærligt at forelægge og diskutere data, forskningsmetode og -proces samt forskningsresultater med forskerkolleger og den bredere offentlighed.

Det er DMJXs ansvar at støtte medarbejderne i dette gennem uddannelse og opkvalificering, samt ved at sikre, at andre uden for forskningsmiljøerne forstår og respekterer forskernes særlige pligt og ansvar.

3.4 Forfatterskab
Korrekt angivelse af forfatterskab bidrager til forskningens troværdighed og transparens, og er et centralt element i ansvarlig forskningspraksis.

På DMJX skal angivelse af forfatterskab, medforfatterskab og ansvar følge de principper, der er angivet i Den danske kodeks for integritet i forskning, som er baseret på Vancouver-reglerne. Dette indebærer, at forfattere skal opfylde følgende kriterier4

• Væsentligt bidrag til idé eller design, dataindsamling, analyse eller fortolkning af data.
• Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
• Godkendelse af det endelige manuskript.
• Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed og lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

Som angivet i ”Den danske kodeks for integritet i forskning” er alle forfattere ansvarlige for indholdet af manuskriptet, men graden af ansvar bestemmes i relation til forfatterens individuelle rolle i forskningsprojektet og i forhold til ekspertise, erfarenhed, lederrolle, vejlederrolle og andre relevante faktorer. Derfor kan en forfatter i nogle tilfælde have større ansvar end andre for at sikre forskningsintegriteten i manuskriptet eller i dele af manuskriptet.5

Alle medarbejdere ved DMJX kan i tilfælde af tvivl søge vejledning om forfatter og medforfatterskab hos en rådgiver i ansvarlig forskningspraksis (se nedenfor).

3.5 Forskningssamarbejde
Idet forskningstraditioner varierer på tværs af discipliner, sektorer og grænser, er det vigtigt, at der dannes en fælles forståelse for principperne for ansvarlig forskningspraksis så tidligt som muligt i forskningssamarbejdet. Der skal være fælles forståelse af principper, procedurer, pligter og ansvar, der relaterer sig til ansvarlig forskningspraksis i et forskningssamarbejde.

På DMJX bør medarbejdere der bedriver eller er involveret i forskning identificere områder i forskningssamarbejdet, hvor fælles aftaler kan være nødvendige.

I internationale forskningssamarbejder, kan der findes inspiration i OECD’s retningslinjer: OECD Global Science Forum Investigating Research Misconduct Allegations in International Collabora- tive Research Projects 1: A Practical Guide6.

Samarbejdsaftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere vedrørende råderet over data skal så vidt angår de juridiske aspekter godkendes af Direktøren for Forskning og Udvikling.

3.6 Interessekonflikter
Ansvarlig forskningspraksis indebærer, at alle potentielle interessekonflikter vedrørende forsk- ningen tydeliggøres. På denne måde kan finansielle eller andre interesser vurderes på et infor- meret grundlag med henblik på at evaluere mulige påvirkninger af den professionelle vurdering.

 1. Kriterierne er baseret på Vancouver-reglerne (International Committee of Medical Journal Editors – Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarity Work in Medical Journals)
 2. Den danske kodeks for integritet i forskning, November 2014, side 12-13
 3. OECD Global Science Forum – Investigating Research Misconduct Allegations in International Collaborative Research Projects 1: A Practical Guide. OECD April 2009

På DMJX er alle, som bedriver og er involveret i forskningsaktiviteter, hvad enten det er egne eller vurderingen af andres aktiviteter, ansvarlige for at oplyse om alle interessekonflikter i relation til den forskning, som de er involveret i.

 1. Undervisning, oplæring og vejledning i ansvarlig forskningspraksis
  Det er grundlæggende professionshøjskolens og forskernes fælles ansvar at stimulere og udvikle den kritiske videnskabelige diskussion i forskningsmiljøerne. En diskussion, der er en afgørende forudsætning for, at de basale principper/værdier kan bevares og udvikles, og at ansvarlig forskningspraksis sikres og videnskabelig uredelighed forebygges. Dette suppleres med undervisning i ansvarlig forskningspraksis.

  Undervisningen har på DMJX som formål at:

  • styrke en ansvarlig forskningskultur og et ansvarligt forskningsmiljø på DMJX
  • sikre, at DMJX lever op til nationale såvel som internationale regler for ansvarlig forskningspraksis
  • forebygge videnskabelig uredelighed og anden tvivlsom forskningspraksis

  Undervisningen er tilrettelagt efter de gældende nationale og internationale anbefalinger og indeholder følgende elementer:

  • Principper for ansvarlig forskningspraksis
  • Internationale og danske retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis
  • Afvigelser fra ansvarlig forskningspraksis og videnskabelig uredelighed
  • Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis på DMJX
  • Gennemgang af ”DMJXs retningslinjer for behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed”
  • Gennemgang af ”Lov om videnskabelig uredelighed mv.”

 2. Rådgivning om ansvarlig forskningspraksis
  DMJX har en udpeget en rådgiver for ansvarlig forskningspraksis. Rådgiveren står til rådighed for fortrolig og professionel rådgivning om ansvarlig forskningspraksis, og har en særlig forpligtelse til at fremme viden om ansvarlig forskningspraksis på DMJX.

  Rådgiverens opgaver er at:

  • tilbyde uafhængig og fortrolig rådgivning til medarbejdere, uddannelser og faglige miljøer, der har spørgsmål til retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.
  • tilbyde uafhængig og fortrolig rådgivning til medarbejdere, uddannelser og faglige miljøer, der er i tvivl om, hvorvidt gældende standarder og retningslinjer for ansvarlig praksis overholdes i konkrete tilfælde.

• holde sig orienteret om gældende standarder og retningslinjer for ansvarlig forsknings- praksis og medvirke til at sikre, at ansvarlig forskningspraksis etableres og vedligeholdes på højt internationalt niveau i DMJXs faglige miljøer.
• give input til hvordan undervisningen i forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis kan udmøntes i DMJX.
• rapportere om henvendelser én gang om året i anonymiseret form til Direktøren for Forskning og Udvikling.

På DMJX.dk fremgår det, hvem rådgiver i ansvarlig forskningspraksis er.

 1. Håndtering af mistanke om brud på ansvarlig forskningspraksis
  Med indførelsen af ”Lov om videnskabelig uredelighed m.v”, defineres videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis7.

  Videnskabelig uredelighed: 1) Fabrikering 2) forfalskning og 3) plagiering, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskning.

  • Ad 1) Fabrikering: Uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data.
  • Ad 2) Forfalskning: Manipulation af forskningsmateriale, udstyr eller processer samt ændring eller udeladelse af data eller resultater, hvorved forskning fremstår misvisende.
  • Ad 3) Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.

  Tvivlsom forskningspraksis: Brud på alment anerkendte standarder for ansvarlig forskningspraksis, herunder standarderne i den danske kodeks for integritet i forskning og andre gældende institutionelle, nationale og internationale praksisser og retningslinjer for integritet i forskning.

  Det er således Lovens definitioner, som finder anvendelse, i DMJXs behandling af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed.

  DMJX opfordrer til, at medarbejdere reagerer på forhold, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt kravene til ansvarlig forskningspraksis følges. Dette sker primært gennem en åben og kritisk videnskabelig dialog. I tilfælde, hvor der er en konkret viden eller mistanke om, at der sker brud på institutionens politik for ansvarlig forskningspraksis, er der pligt til at videreformidle dette, således at sagen kan undersøges.

  I konkrete sager om mistanke om tvivlsom forskningspraksis følges ”Retningslinjer for behandlings af tvivlsom forskningspraksis, herunder videnskabelig uredelighed, ved DMJX”.

7”Lov om videnskabelig uredelighed m.v” af 26.04.2017; §3